همه ی نوشته ها در: اینترنت

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای خبر داد که هکرها می توانند گذر واژه کاربران سایت‏هایی که با وردپرس راه اندازی شده اند را تغییر دهند.