همه ی نوشته ها در: هنر و فرهنگ

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری متولد ۵۴۰ در نیشابور، درگذشتهٔ ۶۱۸ …