----------------------

همه ی نوشته ها در: کراوات و پاپیون