----------------------

همه ی نوشته ها در: دهان و دندان

رفتارهایی در سبک زندگی مانند خوب مسواک نزدن و نخ دندان نکشیدن، سیگار کشیدن و یا حتی خوردن غذاهایی خاص باعث لکه دار شدن دندان میشوند